Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu
11 | 03 | 2008
Công văn số 835/TCT-TNCN ngày 15/2/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu được chia từ quỹ phúc lợi.
Căn cứ Điểm 2.1 và Điểm 3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15/5/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động thì: Khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ việc doanh nghiệp chia thưởng bằng nguồn quỹ phúc lợi được xác định là khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN. Trường hợp cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng tiền của cá nhân góp lại để mua cổ phiếu đứng tên từng cá nhân (sở hữu cổ phiếu cá nhân), sau đó bán cổ phiếu và chia tiền thì khoản thu nhập từ tiền bán cổ phiếu tạm thời chưa thu thuế TNCN. Thu nhập chịu thuế TNCN trong từng trường hợp được xác định như sau:

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên (cán bộ, công nhân viên có quyền sở hữu cổ phiếu) thì thu nhập chịu thuế của cán bộ, công nhân viên là số tiền tính theo giá thực tế mà Công ty đã mua cổ phiếu đó để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua, bán cổ phiếu (cán bộ công nhân viên không có quyền sở hữu cổ phiếu) và thưởng tiền cho cán bộ công nhân viên thì thu nhập tính thuế được tính theo số tiền thực nhận của các cá nhân tại thời điểm được chia.Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ