Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá X
22 | 06 | 2007
Sáng 15.1, khai mạc Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá X). Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội X. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị

Theo chương trình, hội nghị sẽ bàn về hướng chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức các ban Đảng và các cơ quan nhà nước; về chiến lược biển; và về một số chủ trương chính sách lớn phát triển kinh tế sau khi VN đã gia nhập WTO.

Theo quy chế làm việc của BCH Trung ương, tại Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khoá X), Bộ Chính trị sẽ báo cáo BCHTƯ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội X đến hết năm 2006; về kết quả những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ sau Đại hội X đến cuối năm 2006 và về công tác tài chính của Đảng năm 2006.

Khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: "Do thực tế đòi hỏi và với điều kiện cho phép, chúng ta cũng cần tính toán để tiến tới việc tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đại hội Đảng bộ các cấp và việc tổ chức bầu cử QH, HĐND xã các cấp sao cho hợp lý hơn về thời điểm, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao, thuận lợi cho các hoạt động của các cơ quan của Đảng và cơ quan nhà nước trong việc xem xét kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác tổ chức, cán bộ...

Tại hội nghị này, chúng ta sẽ thảo luận và quyết định một số vấn đề về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức các ban Đảng và cơ quan nhà nước. Nghị quyết Đại hội X đã đề ra yêu cầu sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng uỷ khối ở T.Ư và các địa phương với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân. Đây là một vấn đề có tính khoa học về tổ chức. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hết sức hệ trọng, nhạy cảm, cần được nghiên cứu, thảo luận để đi đến các quyết định đúng đắn...".

Xây dựng "Chiến lược biển đến năm 2020"

Về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế sau khi nước ta trở thành thành viên của WTO, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: "Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo.

Mới đây, Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ phát triển mạnh kinh tế biển và toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm với những ngành có lợi thế so sánh để đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế.

Trên thực tế, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng nhiều mặt về biển và hải đảo của chúng ta. Tính đồng bộ về chủ trương ở tầm vĩ mô đến việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành còn nhiều bất cập và yếu kém.

Hội nghị T.Ư lần này thảo luận toàn diện về vị trí, vai trò của biển cả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại để xây dựng "Chiến lược biển đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn, là một bước cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của biển, vùng ven biển và hải đảo, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần tạo thêm thế và lực mới để phát triển kinh tế - xã hội, làm chủ vùng biển của tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng ĐBQH, tăng hợp lý số lượng ĐBQH chuyên trách, phát huy tốt vai trò đại biểu và đoàn ĐBQH cũng cần được hội nghị bàn thảo kỹ.

Hội nghị sẽ làm việc từ ngày 15 đến 24.1.2007.(Nguồn: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường