Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện để các quyết định của Trung ương sớm đi vào cuộc sống, có hiệu quả thiết thực
19 | 08 | 2007
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 04 (khóa X) của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau gần mười ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, thận trọng, dân chủ, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án Bộ Chính trị đã trình. Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị và đồng tình với các bản giải trình của Bộ Chính trị về các nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Như chúng ta đều biết, việc nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và là kết quả của quá trình đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi đó làm cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao; tạo ra những cơ hội để đất nước phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, mau chóng thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất gay gắt, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân tộc để vượt qua.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ðảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập vì lợi ích đất nước, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân, toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, phải xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển; thúc đẩy các quan hệ hợp tác khu vực và thế giới, song phương và đa phương. Gắn tốc độ phát triển với chất lượng và hiệu quả; tăng trưởng kinh tế phải đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của Nhà nước, của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Ðảng ta phù hợp với xu thế khách quan và tiến trình phát triển đất nước. Phải làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Phải khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường của mọi tầng lớp nhân dân để chủ động và tích cực tận dụng cơ hội, đương đầu với cạnh tranh, vượt qua thách thức. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế; hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Bổ sung nguồn lực và tăng cường chỉ đạo công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn; giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển nước ta có vị trí, vai trò rất quan trọng. Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thỉ về phát triển kinh tế biển và hải đảo. Tuy nhiên, tính đồng bộ về chủ trương ở tầm vĩ mô và việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành còn nhiều bất cập và yếu kém, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Xây dựng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và có tầm nhìn xa hơn là một đòi hỏi tất yếu nhằm phấn đấu đưa nước ta thành một quốc gia mạnh về biển, góp phần làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan trọng giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Chiến lược biển đến năm 2020 phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng các lĩnh vực ưu tiên, đột phá; định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển; định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; định hướng điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển; định hướng phát triển khoa học công nghệ biển; định hướng về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, về xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển; và định hướng chiến lược các vùng biển phía bắc, Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, Ðông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Ðể thực hiện có kết quả Chiến lược biển, chúng ta phải có các chính sách và giải pháp đồng bộ. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh trên biển; đẩy mạnh điều tra cơ bản và phát triển khoa học - công nghệ biển; triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng biển và ven biển; quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả đối với mọi vấn đề liên quan đến biển; xây dựng đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển và vùng ven biển; phát triển nguồn nhân lực biển gắn với phát triển xã hội; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển và xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh làm lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế biển.

Có một Chiến lược biển đúng đắn chính là cơ sở và điều kiện để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của biển đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí,

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Ðảng đã xác định: "Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Hoàn thiện cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội. Tổ chức lại một số Ủy ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Ðổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao".

Ðể chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, việc xác định phương hướng nhân sự theo đúng các quy định của pháp luật để bầu được những đại biểu Quốc hội thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đã quy định những tiêu chuẩn để lựa chọn đại biểu Quốc hội. Ðại biểu Quốc hội ở nước ta phải là những người trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật; có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Ði đôi với việc tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, cần bảo đảm hợp lý cơ cấu của đại biểu Quốc hội. Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XII cần được điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng, tăng thêm số đại biểu Quốc hội chuyên trách, có tỷ lệ thích đáng đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu thuộc khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, có số lượng hợp lý đại biểu công tác ở các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, các địa phương và đại biểu thuộc các thành phần khác. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã chỉ rõ việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy của Ðảng và cả hệ thống chính trị, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và lề lối làm việc của toàn hệ thống. Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của Ðảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương và các địa phương, gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu không rõ. Tổ chức các cơ quan tham mưu của Ðảng có chất lượng cao, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Quan điểm xuyên suốt của chúng ta là đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta; phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Kiện toàn tổ chức cơ quan đảng, nhà nước là nhằm làm cho bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Ðổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, vừa kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, vừa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Mục tiêu kiện toàn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Ðảng theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước trong việc tham mưu cho Trung ương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu ở các cơ quan Trung ương Ðảng có chất lượng cao, hoạt động có hiệu quả.

Ðổi mới tổ chức bộ máy của Quốc hội là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội. Tổ chức lại một số Ủy ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Ðổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật; thực hiện tốt nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao, góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Ðối với tổ chức bộ máy của Chính phủ, cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo tinh thần cải cách hành chính, bảo đảm tinh gọn và hợp lý hơn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ trong giai đoạn mới, phù hợp với cơ chế quản lý trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ðổi mới Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân, cần nâng cao hiệu lực của bộ máy, chất lượng của cán bộ để thực hiện chủ trương của Ðảng về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những nội dung Hội nghị Trung ương lần này thảo luận và quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi Trung ương đã có nghị quyết thì điều quan trọng nhất là việc tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện để các quyết định của Trung ương sớm đi vào cuộc sống có hiệu quả thiết thực.

Thưa các đồng chí,

Trong năm qua, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã thu được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng.

Chúng ta đã tổ chức thành công Ðại hội X. Sau Ðại hội, chúng ta đã tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ðại hội, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đã xây dựng các chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chúng ta đã thực hiện tốt việc bầu lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ; kiện toàn và sắp xếp một bước đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Trung ương và các địa phương. Công tác xây dựng Ðảng đã có sự chuyển động tích cực. Công tác phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đã thu được một số kết quả bước đầu. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thể hiện sự quyết tâm và nhất trí cao trong lãnh đạo mọi công việc của đất nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Mặc dù có nhiều khó khăn và thử thách do thiên tai, dịch bệnh và sự biến động lớn về giá cả quốc tế, nhưng chúng ta đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt hoặc vượt, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các hoạt động đối ngoại thu nhiều kết quả quan trọng; chính trị ổn định; môi trường hòa bình của đất nước được giữ vững, an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm.

Những kết quả nói trên đã tạo niềm tin và sự phấn khởi trong toàn Ðảng, toàn dân và lực lượng vũ trang về tương lai và triển vọng của đất nước. Ðó cũng là tiền đề thuận lợi cho chúng ta bước vào năm 2007 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và là năm bầu cử Quốc hội khóa XII. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương kết thúc vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Ðảng ta và cả nước chuẩn bị đón Xuân mới. Các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức đón Tết, vui xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không lãng phí; tuyệt đối không dùng của công làm quà biếu trái quy định của Ðảng, Nhà nước và cũng không nhận hối lộ trá hình dưới mọi hình thức. Nhân dân và cả xã hội đang nhìn vào hành động và sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta.

Tôi xin gửi đến các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Năm mới tiến bộ mới, thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn.(Nguồn: Nhân Dân)
Báo cáo phân tích thị trường